Privacyverklaring Pitlo Vastgoed Beheer B.V.

Pitlo Vastgoed Beheer B.V. (‘Pitlo’) hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van de gegevens die u aan ons verstrekt en verwerkt uw persoonsgegevens conform de ( Uitvoeringswet) Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Er wordt onder andere aangegeven welke gegevens er door ons worden verwerkt, bewaard, gedeeld, en hoe de gegevens worden beveiligd.

 

Inhoud:

 • Persoonsgegevens die wij verwerken
 • Verwerkingsdoeleinden en -grondslagen
 • Ontvangers van persoonsgegevens
 • Het bewaren van uw gegevens
 • Ontvangers van uw persoonsgegevens
 • Beveiliging van uw persoonsgegevens
 • Rechten van betrokkenen onder de AVG
 • Gebruik van cookies
 • Wijzigen privacyverklaring

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Als u eigenaar bent van een appartementsrecht binnen een vereniging van eigenaren waar wij het beheer/ bestuur over voeren, dan geeft u ons uw persoonsgegevens. [Pitlo verkrijgt bovendien persoonsgegevens uit de volgende (openbare) bronnen:

 

 • Kadaster
 • Kredietinstellingen
 • Kamer van Koophandel
 • Banken (credit check)
 • Gerechtsdeurwaarder

 

Wij verwerken deze persoonsgegevens in het belang van de vereniging van eigenaren. De gegevens die wij hiervoor altijd nodig hebben zijn;

 

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens, postadres gegevens
 • Uw telefoonnummer en e-mailadres
 • Bank gegevens i.v.m. verwerken periodieke betalingen bijdragen en extra bijdragen

 

Doeleinden en verwerkingsgrondslagen

Pitlo verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Administratief, bestuurlijk en technisch beheer voor Vereniging van Eigenaren

 

Pitlo baseert het verwerken van uw persoonsgegevens op de volgende grondslagen:

 • [Pitlo baseert het verwerken van uw persoonsgegevens op de toestemming die u daarvoor heeft gegeven (artikel 6 lid 1 onder a AVG). U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken (artikel 7 lid 3 AVG). Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan; [EN/OF]
 • De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u heeft gesloten met Pitlo (artikel 6 lid 1 onder b); [EN/OF]
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Pitlo rust (artikel 6 lid 1 onder c); [EN/OF]
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Pitlo om haar diensten te kunnen leveren en/ of dat van de vereniging van eigenaren in het kader van het beheer van de vereniging (artikel 6 lid 1 onder d AVG).

 

Ontvangers van uw persoonsgegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken tenzij dit noodzakelijk is voor werkzaamheden (reparaties of onderhoud) aan uw woning of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik door eigenaren kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen. Bij het verstrekken van opdrachten aan derden in het belang van de vereniging van eigenaren geven wij uw naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres, zodat er een afspraak met u gemaakt kan worden. Wij geven alleen uw gegevens die nodig zijn om een afspraak met uw te maken. Behalve op de hiervoor omschreven wijze, geven wij geen gegevens in welke vorm dan ook door aan derden.

 

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Voor de beveiliging van uw persoonsgegevens zijn er passende technische en organisatorisch maatregelen genomen om uw privacy te waarborgen. Als er ondanks door onze beveiliging iets mis gaat en dit nadelige gevolgen voor u heeft, dan informeren wij u zo snel mogelijk.

 

Het bewaren van uw gegevens

Uw gegevens worden in ieder geval voor de duur dat u eigenaar bent van het betreffende appartementsrecht en voor zover nodig voor de uitvoering van de overeenkomst bewaard. Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. Persoonsgegevens worden, voor zover op grond van wet- en regelgeving geen langere termijn is toegestaan, in ieder geval niet later dan twee jaar nadat de betrokkene heeft opgehouden eigenaar van het appartementsrecht te zijn, verwijderd. Daarna bewaren we uw gegevens enkel nog voor zover wet- of regelgeving dat vereist.

 

Rechten van betrokkenen onder de AVG

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Bovendien heeft u recht op beperking van de u betreffende verwerking van persoonsgegevens, recht op bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en recht op gegevensoverdraagbaarheid. De inhoud van deze rechten is nader uitgewerkt in artikel 15 tot en met 21 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Via info@pitlovastgoedbeheer.nl kunt u een verzoek tot uitoefening van een (of meerdere) van deze rechten  sturen. Om misbruik en/of fraude te voorkomen vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Hierbij vragen we u om uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken, dit ter bescherming van uw privacy. Pitlo zal zo snel mogelijk, maar binnen een maand , op uw verzoek reageren.

 

U heeft tevens het recht om een klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Internetsites van derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

 

Wijzigen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij adviseren u om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring en de wijze waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken, kunt u ten alle tijde contact met ons opnemen via info@pitlovastgoedbeheer.nl of per post aan Pitlo Vastgoed Beheer BV, Kleiweg 80, 3051 GV ROTTERDAM.

Heeft u een vraag? Neem direct contact met ons op!